loader

35cm

Biểu tượng Nữ quyền
Luôn cùng bạn gái
chinh phục điều phi thường

Kotex SIÊU BAN ĐÊM
9 GIỜ CHỐNG TRÀN

LƯỠI GÀ
NGĂN TRÀN SAU
THÂN sau
bảo vệ tối ưu
TƯỜNG CHỦ động
ngăn hai bên
LÕI 3D
SIÊU thấm hút
Tường chủ động
ngăn hai bên
Hệ rãnh ngăn đa chiều
lõi 3d
siêu thấm hút
kết cấu thân quạt
ngăn sau
Hỏi chuyên gia

Hỏi chuyên gia

+